กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64  เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. โดย พ.อ.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย. (ท.) มอบให้ จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ดำเนินการอบรมจัดกิจกรรม "โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ร่วมกับ กศน. อ.จัตุรัส และปราชญ์เพื่อความมั่นคง โดยมี นาย แสงฤทธิ์ มางิ้ว ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้ด้านการพัฒาอาชีพ การทำน้ำหมักชีวภาพแ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เมล็ด พร้อมฝึกขยายพันธุ์พืช (การต่อกิ่ง,การตอน,การติดตา) เพื่อเป็นการส่งเสริมทางเลือกด้านอาชีพให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชาชนทั่วไป

- ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน 

และในห้วงการจัดกิจกรรม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ได้เน้นย้ำมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

Top