กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 4 มิ.ย.64,1100 พ.ท.บุญถนอม  มะหมัด รอง หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เป็นผู้แทนฯ ร่วมปล่อยแถว จนท.คณะทำงานติดตามเร่งรัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จว.ป.น. ณ สนง.จัดหางานจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จง.ป.น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.ตระกูล  โทธรรม รอง ผวจ.ปัตตานี/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(พ.) เป็นประธาน หลังจากนั้น จนท.คณะทำงานได้เข้าตรวจ บริเวณ แพปลาฟิลลิบมารีนฟู๊ด  ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จว.ป.น. ผลการปฎิบัติไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เจ้าของกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมให้ความร่วมมือในการไม่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

Top