กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 1300 พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหาร (รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.)) นำกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการจัดการแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน  ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร โดยมีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2564 และเป็นการปลูกตันไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อลดมลพิษทางอากาศในอนาคต

Top