กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 มิ.ย.64 เวลา 0800 พ.อ.ชายธนัญชา  วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ได้มอบหมายให้ พ.อ.หญิง ฉวีวรรณ  อุดหนุน หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ ร่วมดำเนินการเปิดโครงการ “บวร”ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม “การเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านเตาอิฐ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และมีอาชีพที่มั่นคงเพิ่มรายได้ลดรายต่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยในกิจกรรมมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (ปลาร้าทอด) และการการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบมให้ความสนใจ ในการอบรม และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และสร้างอาชีพ อีกทางหนึ่ง

Top