กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 มิ.ย.64 ,0900 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป./บูรณการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ จว.ล.ป. ตั้งจุดสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  ณ  ด่านตรวจ ตำบลพิชัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

Top