กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๔, ๑๓๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. โดย ร.อ.กฤชนล สุวรรณโณ จนท.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ นำรถออกประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โควิด-19 โดยเข้มมาตรการ D-M-H-T-T-A รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหะสถาน ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/
ชุมชน บริเวณพื้นที่ตำบลจะบังติกอ ตำบลสะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปัตตานีอย่างเคร่งครัด

Top