กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 20 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น.พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ พ.ต.บุรเศรษฐ์ ชัยอนนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานข่าว และ จ.ส.อ.สกล ยิ้มประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. จัดโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายสุชาติ สายศิลป์ ปราชญ์ความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และ นายสุชาติ จันทร์วงศ์ เป็นวิทยากรการทำประชาคมชาวชุมชนตำบลท่าระหัด เพื่อรับทราบข้อมูลของพื้นที่และความต้องการของชุมชน โดยประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าร่วมการทำประชาคม จำนวน 65 คนผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top