กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 22 มิ.ย.64 พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จว.ส.ห.พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีเ,จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 6 แห่ง แรงงานต่างด้าว จำนวน 55 คน ดังนี้

1. นายพรเทพ โล่วลัญช์พณิช ประเภทกิจการปศุสัตว์  เลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 12 คน

2. บริษัท ทองใบฟาร์ม จำกัด ประเภทกิจการปศุสัตว์ เลขที่ 22/2  หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 9 คน

3.บริษัท โรงสีกิตติธัญญพัฒนา จำกัด ประเภทกิจการโรงสีข้าว เลขที่ 68  หมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 18  คน

4. วาสนา  อินทร์สุภา ประเภทกิจการก่อสร้าง เลขที่ 33/5 หมู่ที่ 7 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา  จำนวน  1  คน  สัญชาติลาว จำนวน  9  คน

5. สุมาลี  แซ่กี่  ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา  จำนวน  3 คน  สัญชาติลาว จำนวน  1  คน

6. นายบุญส่ง  รักพินิจ  ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ เลขที่ 88  หมู่ที่ 1 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา  จำนวน  2  คน

 เจ้าหน้าที่ได้แนะนำแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการตามาตรการ DMHTTA  อย่างเคร่งครัดทั้งในสถานที่ทำงาน และที่พักคนงาน

 ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดตามพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

 

Top