กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
แชร์ |

 23 มิ.ย. 64   พ.อ. อัครพนธ์   มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ภราดร  นนท์ตุลา หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จว.อ.จ.  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ร่วมบูรณาการกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ อ.จ.1  อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ ร่วมวางแผนการลาดตระเวน ทำการตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าดงใหญ่ ต.สร้างถ่อนอก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

Top