กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ (ส่วนหน้า) จว.ส.น.ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) มอบหมายให้ พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์ หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เป็นผู้แทนร่วมให้การต้อนรับ นายสวัสดิ์ นาสมฝัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ (ส่วนหน้า) ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร, กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร , ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ,ผู้แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร ,เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และผู้แทนภาคประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานฯ ชี้แจงรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ทางคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โครงการ ฯ ณ แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ชุมชนภูหินเรือ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร

 

 

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินงานตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายทั่วไปประเทศ เกษตรกร จำนวน ๓๒,๐๐๐ ราย จ้างงานระดับตำบล ๑๖,๐๐๐ ราย เกษตรกรตำบลละ ๒–๕๐ ราย คุณสมบัติเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อม และเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานฯ) ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ ๒.๕ ไร่ – ๕ ไร่

 

 

Top