กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
แชร์ |

- ศปป.๔ กอ.รมน. ขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ

- เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ ขอรายงานการบูรณาการร่วมกับ นายอำเภอ, เกษตรอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, กำนัน ๔ ตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ๕๙ หมู้บ้าน ลงพื้น อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ประชุม หารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการให้ความรู้เรื่องการรักษา และบรรเทาโรค"ลัมปิสกิน"ที่ระบาดในสัตว์ (วัว) ด้วยน้ำหมักพิทักษ์โลกโดยการฉีดพ่นคอกสัตว์ และตัวสัตว์ เพื่อป้องกันและควบคุมพาหะนำโรคไม่ให้แพร่ระบาด เป็นวงกว้าง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top