กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แชร์ |

29 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พ.อ. อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ กิจกรรม การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.ไม้กลอน ต.ไม้กลอน อ.พนา จว.อ.จ. พร้อมด้วย พ.ท. ทรงพล คำภู หน.ชุดครูฝึกและวิทยากร อพป., นาย มนูญ พูลเพิ่ม ผอ.รพ.สต.โพนเมือง อ.พนา, นาย นราธิป แก้วกล้า ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ บ.ไม้กลอน, นาย วุฒิ ศิริพันธะ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ บ.หนองหัวลิง ต.จานลาน อ.พนา, นาย กุลธวัช ปาติวิมุติ ประธานวิสาหกิจชุมชน (โคพนา), นาง จุฑารัตน์ สุวะศรี ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ร่วมพิธี โดยมี นาย สำเริง ทาริวงศ์ นายก อบต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จว.อ.จ. เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (หลุมพิทักษ์โลก) และสาธิตขั้นตอนการทำ “หลุมพิทักษ์โลก” โดยมีสมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน

Top