กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

  เมื่อ 1 ก.ค.64  เวลา 0900 - 1500 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. โดยทีมเจ้าหน้าปฏิบัติการชุดตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าวฯ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ปลัดอำเภอหางดง และ สภ.หางดง ร่วมออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการประเภทกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างการรับรู้ การเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงาน และงดใช้แรงงานต่างด้าวเข้าเมือง  โดยผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กิจการต่อเนื่องการเกษตร และกิจการก่อสร้าง รวมจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ อ.หางดง จากการตรวจสอบพบว่าคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย 

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top