กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) มอบหมายให้ พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ร่วมกับ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร , เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร , เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชจังหวัดมุกดาหาร ,เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โครงการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ณ เทศบาลตำบลภูวง อ.หนองสูง , องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จว.ม.ห. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและการจัดการสาธารณภัยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผน ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ,เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายกเทศมนตรีภูวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ปลัดสำนักงาน, ฝ่ายป้องกัน ร่วมให้การประชุมนำเสนอข้อมูลสาธารณะภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภัยที่ประสบในพื้นที่จะเกิดตามห้วงฤดูกาล เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย แต่ไม่มีความรุนแรง สามารถช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้ หากเกินขีดความสามารถจะประสานหน่วยงานข้างเคียง และ ปภ.จังหวัด ม.ห. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ และ บุคลากร พร้อมทั้งนำตรวจความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมนี้ เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.มุกดาหาร ได้มีการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ที่เป็นเหตุการณ์รุนแรง สามารถร้องขอสนับสนุนอุปกรณ์พิเศษได้

 

 

Top