กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. เชิดชูคุณธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. โดยกลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ จัดอบรมโครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงชายแดน พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชิดชูคุณธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ชายแดน) เป้าหมายผู้นำหมู่บ้านและ ชรบ.ในพื้นที่ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จำนวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติ สถานที่จัดอบรมที่ศาลาประชาคมบ้านหลักเมือง ม.8 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร เครือจันทร์ กำนันตำบลนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

Top