กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 6 ก.ค.64 เวลา 1500 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.) มอบหมายให้ หน ชุด  ชรต.307 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (ก.บ.จ.พิจิตร) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (poc) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาบรรจุแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาภัยแล้งปี  2564/2565 ในแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.พ.จ./รอง ผอ.รมน. จังหวัด พ.จ. (พ.) เป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขอมติที่ประชุม อนุมัติแผนโครงการที่เสนอตามวาระของจังหวัด 2. เพื่อเตรียมการป้องกันและรองรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาภัยแล้งปี 2564 /2565

Top