กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 080900 ก.ค. 64 พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. มอบหมายให้ ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ดำเนินกิจกรรมเวทีเสวนาเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างการรับรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. และสร้างการตระหนักรู้ตามมาตรการการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบจังหวัดชลบุรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมีประชาชนทั่วไปหมู่ที่ 5 บ้านหัวโกรก ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

    ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน. โดยเฉพาะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1-5 ได้ดียิ่งขึ้น มีความตระหนักรู้และพร้อมให้ความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาด ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเพื่อการป้องกันและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ และพร้อมร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Top