กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

11 ก.ค.64 เวลา 2000 น. กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. มอบหมายให้ ชุด ชป.มว.สห.ร.6 เพื่อออกตรวจแนะนำตามประกาศจังหวัด อ.จ. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่มเติมฉบับที่ 13 โดยแจ้งสถานประกอบการ ห้างบิ๊กซีเซ็นเตอร์   และร้านอาหาร(แม่นวย) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัด โดยเน้นย้ำการห้ามบริโภคเครื่องดื่มสุราแอลกอฮอล์ในร้านและเวลาการปิดเปิดร้าน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของ ศบค.

Top