กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ. มอบหมายให้ พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ ร.ต.ท.สุเทพ สุขเรือง หน.ฝ่ายประสานความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรบำไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี,เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.๕ บก.ปทส.),เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่ ๒ กรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่ชุตปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี,เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบ้านลาด และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ. ๑ (ยางชุม)ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริเวณบ้านโปร่งสลอด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ตามที่ใด้รับการร้องเรียนชื่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ขณะตรวจสอบพื้นที่พบรถคโฮจอดอยู่และได้พบบุคคล 2 คน จึงได้ร่วมกันเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับกรร้องเรียนซึ่งอยู่ในเซตป่าสงวนแห่งชาติบำยางหัก-เขาปุ๊ม ขณะตรวจสอบพื้นที่พบรถคโฮจอดอยู่และได้พบบุคลล ๒ คนแจ้งว่ากำลังปรับเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินเป็น นส ๓ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยได้ทำสัญญาซื้อต่อจากนายทุนผ่อนเป็นรายเดือนแต่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่อย่างใด คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามผู้ควบคุมรถบ็คโฮ ได้ให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ว่า

   ได้รับจ้างให้มาทำการปรับพื้นที่และขุดสระน้ำ โดยได้รับแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวมี นส.๓ โดยขณะตรวจสอบได้มีบุคคลเข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณตังกล่าวปัจจุบันตนเป็นผู้ครอบครอง รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ไร่ เศษ โดยได้แสดงหลักฐานเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน เป็น นส ๓ จำนวน ๘ ฉบับ เนื้อที่รวม ๒๗๒-๒-๓๔ ไร่ และได้มอบสำเนาเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓) จำนวน ๘ ฉบับ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประสานแจ้งให้ผู้ครอบครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓) ที่ได้ซื้อไว้ ยื่นคำขอเพื่อสอบเขตที่ดินตามเอกสารที่ครอบครองทั้งหมดภายใน ๗ วัน เพื่อหมายแนวเขตในพื้นที่จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเจ้าหน้าที่ใด้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่มีการทำประโยชน์ในพื้นที่ที่แจ้งว่าเป็นผู้ครอบครองโดยมีเอกสารสิทธิ์เป็น นส.๓ ซึ่งผู้นำชี้ขอบเขตพื้นที่ที่ตนครอบครอง และพื้นที่ข้างเคียงที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ลักษณะการทำประโยชน์มีการปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ปลูกที่อยู่อาศัย ขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก และได้ทำการล้อมลวดหนามเป็นบางแปลง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันทำการวัดหาค่าพิกัดจากดาวเทียม (GPS.Datum WGS ๘๔) รอบแปลงพื้นที่ และตรวจวัดคำนวณพื้นที่ที่ตรวจสอบ คิดเป็นพื้นที่ที่ตรวจสอบ/ตรวจวัด ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๘-๑-๖๗ ไร่ พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบว่าบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ดังกล่าวมีการออกเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินหรือไม่ อย่างไร และพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ (นส.๓) ที่นำมาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่นั้นมีตำแหน่งที่ดินตรงตามพื้นที่ที่มีการครอบครองทำประโยชน์หรือไม่ อย่างไร และเอกสารสิทธิ์ (นส.๓) ดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร โดยประสานให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ตรวจสอบตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top