กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

15 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.อ. อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ได้จัดชุดติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลหน่วยงานราชการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดอำนาจเจริญ ด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญวัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งรับทราบแนวโน้มของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต นำมาสู่การบูรณาการกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ วางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้เหตุการณ์ลดน้อยลง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาและป้องกันฟื้นฟูป่าไม้ปทุมราชวงศา (อจ.๕) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

Top