กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

 เมื่อ ๑๕ ก.ค., ๐๙๓๐ พ.อ. วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์ หน.ฝ่ายนโบายและแผน พร้อมจนท. กอ.รมน.จังหวัด ป.น. บูรณาการร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด ป.น. , ร้อย ทพ.๔๒๐๓, ศูนย์ป่าไม้ จว.ป.น. สายตรวจปราบปรามประจำ จว.ป.น., สภ.หนองจิก และผบญ.ม.๕ ต.บางเขา ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและพื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” (ทวงพื้นที่ป่าชายเลน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ต้องสงสัยว่ามีการครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนหนองจิก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (AO๓) พื้นที่เป้าหมายบริเวณ ท้องที่ ม. ๕ บ.ดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๒.๕๙ ไร่

Top