กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ดำเนินโครงการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เมื่อ 20 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.ท.ทรงพล คำภู หน.ครูฝึก อพป. กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. จัดชุดลงพื้นที่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี การประสานงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน โดยบูรณาการร่วมกันประสานข้อมูล องค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และนำไปวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการโครงข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เพื่อบูรณาการแผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

 

Top