กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อวันที่ 210930 ก.ค.64 จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ จนท.ชุดขุนด่าน ได้เข้าสังเกตุการณ์กิจกรรมปล่อยแถวสายตรวจฝ่ายปกครองส่งมอบกล่องความเห็น ณ บริเวณที่ว่าการ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ โดยมีนายชยพล อินทรสุภา นอภ.สามร้อยยอด เป็นประธานในพิธีในการปล่อยแถวกล่องความเห็น (กล่องดำ) พร้อมด้วยกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 ตำบล  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถวสายตรวจฝ่ายปกครองส่งมอบกล่องความเห็น กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ ปัญหายาเสพติด การพนัน อาชญากรรม และการกระทำความผิดอื่นๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ให้สงบสุขต่อไป

Top