กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ. สุเทพ  อัครหิรัญทรัพย์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วย พ.อ. รุ่ง  แย้มผกา หน.ฝ่ายการข่าวฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ พล.อ. กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ โดยประโยชน์ของโครงการฯ นี้ เพื่อเก็บกักน้ำสนับสนุนโครงการฝายทดน้ำลำพะยา จำนวน ๑๐ แห่ง ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งประมาณ ๘,๑๐๐ ไร่ เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้งของราษฎร ประมาณ ๖๙๐ ครัวเรือน จำนวน ๓,๔๕๐ คน และสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ต.ท่าสาป, ต.พร่อน, ต.ลำใหม่ และ ต.ลำพะยา (บางส่วน) โดยลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน แบบ Zone Type ทำนบดินยาว ๑,๔๐๐ ม. ความสูง ๓๓.๔๒ ม. ความกว้าง ๘ ม. ความจุที่ระดับเก็บกัก ๑๓.๒๘ ลบม. ณ ปัจจุบัน  ได้ดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ และก่อสร้างที่ทำการบ้านพักและส่วนประกอบอื่นๆ ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนการสร้างบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำพะยา อยู่ในแผนงานก่อสร้างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ทั้งนี้ในการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยาฯ กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ จนท. ต่อไป

Top