กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๔, ๑๕๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. จัดกำลังพลร่วมบูรณาการ ๓ ฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 28) ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เป้าหมายเพื่อการแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยออกปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม จนถึงการบังคับใช้กฎหมายเมื่อตรวจพบผู้กระทำความผิด หรือฝ่าฝืน ณ มัสยิดในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Top