กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 22 ก.ค.64 เวลา 14:30 พ.อ.สาธิต  อุ่นกาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) ร่วมพิธีปิดโครงการปลูกจิตสำนึกสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2564  ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นาย เธียรชัย  พุทธรังสี  รอง ผวจ.ร.อ. เป็นประธานฯ

 

Top