กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 20 มกราคม 2564
แชร์ |

❇️เมื่อ 20 ม.ค.64 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยจัดอบรม เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ชุมชนห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน การปฏิบัติดังนี้
1. เวลา 0800 – 1200 การอบรมให้ความรู้เรื่อง ประเภทและสาเหตุการเกิดสาธารณภัย, บทบาทของ กอ.รมน. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ไฟป่าและหมอกควัน

 

 

2. เวลา 1300 – 1700 การอบรมฝึกปฏิบัติเรื่อง การจัดตั้งเครือข่าย “สาธารณภัยลำพูน” สาธิตแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบื้องต้น, การปฏิบัติดับไฟป่า

 

 

❇ โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ ตระหนักรู้ ถึงสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ปลูกฝังจิตสำนึก การมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และช่วยเป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง และแจ้งข่าวสารในชุมชนให้กับภาครัฐ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top