กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1500 - 1900 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.) มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิชาติ สุทน จนท.ฝ่ายการข่าว และ จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ พวงจิตร จนท. วิทยากร/ครูฝึก อพป.ฯ ประสานงานการปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษา ณ ภูมิลำเนา ของ ทภ.3/กอ.รมน. ภาค 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี แขวงทางหลวงพิจิตร อ.วชิรบารมี

ผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) จำนวน 6 ราย

 

 

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top