กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 2 ส.ค.64 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ลงนามในคำสั่ง จังหวัดนครราชสีมา ที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ส.ค.64 โดยห้ามให้บุคคลใดในจังหวัดนครราชสีมา ออกจากเคหะสถาน ในระหว่างเวลา 2100 -0400 ของวันรุ่งขึ้น

Top