กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 3 ส.ค.64 เวลา 1430 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.ได้มอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และคณะ ลงพื้นที่ อ.ด่านขุนทด เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยา ด.ญ.สุพาพิศ ไลนอก อายุ 9 ขวบ และครอบครัว ซึ่งพ่อ ,แม่และน้องได้ติดโรคระบาดโควิด -19 แม่ได้เสียชีวิตลงที่ บ้านเช่า จ.สมุทรปราการ โดยไปประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งฯ ด.ญ.สุพาพิศฯ และ พ่อกลับมารักษาโรคที่ภูมิลำเนา จ.นครราชสีมาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและยังกักตัว 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่โรงเรียนบ้านหนองหัน ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาโดย กอ.รมน.จังหวัด น.ม. ยังได้ไปเยี่ยม ด.ญ.สุพาพิศ ,พ่อ (นายประยูรฯ) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา,นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมภาคส่วนราชการในพื้นที่ ณ ที่กักตัว มอบสิ่งของยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบำรุงขวัญ และบรรเทาทุกข์ 

Top