กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กอ.รมน.นำเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์​ทางการแพทย์ ที่ได้รับบริจาคจาก มวลชน กอ.รมน. รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารี สีมาราม(วัดแคใต้) ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม และชุมชนวัดเทวราชกุญชร ตามโครงการ “ผนึกกำลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

Top