กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ  060900 ส.ค.64  พลเรือตรี  วโรดม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. มอบหมายให้ น.ท.ศักดิ์สิทธิ์ วารีนพฤทธิ์ จนท.ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวและ นางสาวณศิภัสร์ ชัยวิมนสิทธิ์ ครูฝึกวิทยากร อพป.กอ.รมน.จ.ว.ภ.ก. ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน”  (งวด 2 )ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น จนท.ป้องกันจังหวัดภูเก็ต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต, และเครือข่ายมวลชนอื่นๆ 
    ในการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กอ.รมน., ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัย และการฝึกปฎิบัติภาคสนาม อาทิ การฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR), การฝึกการใช้เครื่องจักรกลยานยนต์ดับเพลิง, ฝึกปฎิบัติการใช้รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและรถกู้ภัยขนาดใหญ่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จาก ปภ เขต 18 ภูเก็ต
ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจต่อกิจกรรมโครงการฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายต่อไป 

ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ  เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อย่างเคร่งครัด

Top