กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดย พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.สมทรง ทองอุ่นเรือน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบศูนย์พักคอยอุ่นใจ” Community Isolation Complex & One Stop Service จากพระคาดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ซึ่งได้อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารโรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน ตลอดจนเป็นความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัดนครปฐม, องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ในการสนับสนุนงบประมาณ , สาธารณสุขจังหวัด , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิไทยพีบีเอส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมพลังความเข้มแข็งร่วมกันแก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคมเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครปฐม ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม โดยมีอาคารสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน  630 เตียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top