กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2564 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.) มอบหมายให้ กลุ่มงานประสานความมั่นคง นำ จนท.กอ.รมน.จังหวัด น.ม. ดำเนินโครงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการ และเสริมสร้างการปฎิบัติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อม การบริหารการจัดการ และการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top