กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 10 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ราชบุรี บูรณการร่วมกับศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี และ อำเภอปากท่อฯ จัดกิจกรรม  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ปันสุขสู่ชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติฯ หมู่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อฯ ซึ่งกิจกรรมเป็นการแจกถุงยังชีพให้ประชาชนใน ต.ยางหักฯ จำนวน 200 ชุด(ทยอยเข้ารับเป็นช่วงเวลา)และได้มอบชุดตรวจโควิด-19 (Rapid Antigen Test) ให้ รพ.สต.บ้านหินสีฯ /รพ.สต.บ้านวังปลาช่อนฯ/รพ.สต.บ้านไทยประจันต์ฯ/รพ.สต.ต.ยางหัก และ อบต.ยางหัก จำนวนแห่งละ 10   ชุด โดยมี พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)เป็นประธานในการมอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจเพราะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้

Top