กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
แชร์ |

  เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.น.โดย พ.ท.กัมพล เกตุแก้ว  หน ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.น. จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ (การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์) โดยช่วยกัน ตัดหญ้า,ทำความสะอาดกวาดใบไม้   บริเวณ  วัดบ้านกลำ หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  ในการนี้  พ.อ.จิตต์เทพ  ภาพันธ์ หน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนเเละการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น. เป็นตัวเเทนมอบไม้กวาดให้กับหมู่บ้านเพื่อไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วม  โครงการฯให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top