กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๔, ๐๘๓๐ พ.อ. สันติ  เพียงประสิทธิพร หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ได้ลงพื้นที่ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีปฏิบัติงานร่วมกับ องค์การสะพานปลา สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี  รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี และสสจ.ปัตตานี ดำเนินการตามคำสั่ง ผวจ.ป.น./ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. ให้ SWOT แรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ผลการตรวจจาก จำนวน ๑,๒๐๔ คน พบผู้ติดเชื้อเป็นบวกจำนวน ๓๖ คน ได้ดำเนินการนำตัวเข้ากระบวนการรักษาต่อไป

Top