กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 11 ส.ค.64 เวลา 0830  พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. พร้อมด้วย จนท.ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ลงพื้นที่ประเมินการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  เพื่อนำผลการปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งรับทราบแนวโน้มของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตนำมาบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดเหตุการณ์ลดน้อยลง

Top