กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 13 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.นโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ดำเนินการโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 รายการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มีประชาชนเข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน โดยมี พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. (ท.) เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Top