กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์​ทางการแพทย์ จาก มวลชน กอ.รมน. รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานทางการแพทย์ และศูนย์พักคอยผู้ป่วยรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามโครงการ “ผนึกกำลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

Top