กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
แชร์ |

  เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.น.โดย พ.ท.กัมพล เกตุแก้ว  หน ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.น.จัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอุษา สุขเกษม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ เเละได้เชิญ นายอุดม  ดอกเเดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินรีย์บ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา มาเป็นวิทยากรสอนการทำฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด ในการนี้ พ.อ.จิตต์เทพ  ภาพันธ์ หน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนเเละการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น.เป็นตัวเเทน กอ.รมน.จังหวัด ช.น.มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรเเละต้นกระชายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อนำไปปลูกเเละใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการปฏิบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top