กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ โดยพลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ พร้อมคณะนายทหาร ได้เดินทางไปสถานสงเคราะห์มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิ โดยมี คุณวิไลวรรณ ดีเนล ผู้ปกครองสวัสดิภาพ (กรรมการมูลนิธิฯ) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมให้การต้อนรับ 

   สำหรับสถานที่แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเข้าถล่มชายฝั่งอันดามัน เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นบ้าน สำหรับเด็กกำพร้าจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ซึ่งต่อมาปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่พักพิงให้แก่เด็กไร้บ้าน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา และเด็กที่เป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิดทางเพศ

 

 

   ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คนมีเด็กอยู่ในความดูแล 100 คน ภายในหมู่บ้านเด็กตะวันฉายประกอบด้วยอาคารที่พักจำนวน 6 หลัง แต่ละหลังยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ความเป็นอยู่แต่ละ “ครอบครัว” ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กๆ วัยต่างๆ กัน ประมาณ 8-10 คน อยู่ร่วมกันกับผู้ดูแล หรือ “แม่” ของเด็กๆ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่เด็กๆ จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบ นอกจากนี้มูลนิธิฯยังส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ ทำกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย ตลอดจนการจัดหาอาจารย์หรืออาสาสมัครเข้ามาทำการสอน พิเศษเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ นอกจากนี้มูลนิธิฯยังได้ปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัย การช่วยเหลือตนเอง ศีลธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสมบูรณ์พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและของโลกสืบไป

 

 

   การมอบสิ่งของเครื่องอุปกรณ์กีฬาและทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งดีๆ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมไทย และเสริมสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนไทยให้เติบโตไปในภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Top