กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการสานเสวนาอาชีพส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ อาชีพการทำปลาช่อนแดดเดียว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

๒. เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนรับรู้ถึงการดำเนินงานและรับทราบข่าวสารของประชาชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชน

 

 

๓. เพื่อรับทราบปัญหา ของกลุ่มอาชีพ และบูรณาการ การแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยมี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลาช่อนแดดเดียว ตำบลทุ่งไชย, วิทยากรพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และวิทยากรประมงจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 35 คน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

Top