กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนิน" โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กิจกรรมติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามระดับตำบล (พื้นที่ตำบลโสน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน, ปลัดอำเภอขุขันธ์(ฝ่ายความมั่นคง), เจ้าหน้าที่ส่วนงานความมั่นคงตำบลโสน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลโสน จำนวน 16 คน เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงแผนระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Top