กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 180900 ส.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.เปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 คน ในการเข้ารับการอบรมเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เทคนิคการตลาด และอาชีพเสริม โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคาร SML สถานีอนามัยบ่อเจริญ หมู่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ....หมายเหตุ : การปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” อย่างเคร่งครัด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 “ข้อ 4 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตฯ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน”

Top