กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ผ้าห่ม น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ผลการการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top