กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) มอบ พ.อ.ไพโรจน์ เชื้อสมุทร หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เปิดการอบรมโครงการ "บวร"ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ณ สนง.กอ.รมน.จังหวัด ร.บ.มีประชาชน ต.หน้าเมือง อ.เมือง.จ.ราชบุรี เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน โดยการอบรมมีการบรรยายจากชุดวิทยากรขุนด่าน เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับเศรษฐกิจพอเพียง/Fake news /ภัยคุกคามจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และการฝึกการทำดอกไม้จากลูกมะกรูดและใบเตย จากปราชญ์เพื่อความมั่นคง เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งการอบรมได้แบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 5 คน โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้

Top