กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 26 ส.ค.64 เวลา 1000  - 1500 น. พ.อ. ทวนทอง  ทองสุภา  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. วิชิต  ปัญติภานุวัฒน์  หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.น. พร้อมผู้แทนจาก กอง ฝ่าย กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมกันแจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม จำนวน  250  ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิค-19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย  ณ  จุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก โรงเรียนบ้านดอนรัก  ม.1  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี   ต่อจากนั้น คณะได้เดินทางไปมอบของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค -19 โดยมีผู้แทนผู้ป่วยฯ เดินทางออกมารับสิ่งของแจกจ่าย ณ อบต.คลองมานิง ม.1 อ.เมืองปัตตานี   ทั้งนี้  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่

Top