กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.(ท.) ร่วมกิจกรรมมอบธงและป้ายหมู่บ้าน/ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด - 19 เพื่อดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน ตำบล และอำเภอปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการดูแลหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) พร้อมมอบธงและป้ายเป็นหมู่บ้าน/ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด – 19 แก่หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ

Top