กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
แชร์ |

๑. ความมั่นคงของรัฐ
๒. แผนการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ : กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. 
    เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ส.ค. ๖๔ เปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารอบต.วังใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังใหม่ อ.นายายอาม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๕ คน อบรมเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เทคนิคการตลาด และอาชีพเสริม โดยมีนายทนง  เห็นเจริญสุข ปราชญ์เพื่อความมั่นคง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ บ้านซับยี่หร่า หมู่ ๙  ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ประธานโครงการฯ กรุณามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมายเหตุ : ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” อย่างเคร่งครัด

Top